ขนาดตัวอักษร
UPDATE :
เชิญทุกท่าน เขัาร่วมกิจกรรม รดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ฯ ตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ณ วัดถ้ำตลอด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
แนะนำบุคลากร
 • -ว่าง-
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาววริศรา สิงห์พรหม
  นักวิชาการศึกษา
 • นางสาวนิศารัตน์ เป็นไชย
  เจ้าพนักงานพัสดุ
 • นางสาวเฉลา มากแก้ว
  เ้จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นายอภิชาต ถิระรัตน์
  นักพัฒนาชุมชน
 • ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ ศรีจันทร์
  ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • นางสาวสุภาวดี ทองศรีสุข
  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ(โยธา)
 • นายภูวดล คงบุญจิตร
  ผช.ช่างโยธา
 • นายสุทธิวัฒน์ สุกเขียวแก้ว
  ผช.ช่างไฟฟ้า
 • นางสาวทิพวรรณ์ ชูบาล
  ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นางสาวทัศนีย์ รัตนบุตร
  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • -ว่าง-
  บุคลากร
 • นางสาวสายฝน แซ่จิว
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • นางสาวธัญญาภรณ์ ส่องแสงกล้า
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • -ว่าง-
  นายช่างโยธา
 • ว่าง
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • นายวัฒนศักดิ์ ทองสองขวัญ
  รองนายก อบต.เขาแดง
 • นายอุดม ขวัญประสม
  รองนายก อบต.เขาแดง
 • นายเกษม ติ้งจันทร์
  นายก อบต.เขาแดง
 • นายสิทธิโชค ทองบุญเอียด
  ส. อบต. หมู่ที่ 7
 • นางนิศา ดีวงศ์
  ส. อบต. หมู่ที่ 6
 • นายสมพร วิโรจน์
  ส. อบต. หมู่ที่ 6
 • นายวิรัช บุญสุข
  ส. อบต. หมู่ที่ 4
 • นายต่วนยา โต๊ะเด็ง
  รองประธานสภา
 • นายทิศ สีสมอ่อน
  ส.อบต.หมู่ที่ 3
 • นายจะเร สุขเกี่ยวแก้ว
  ส.อบต.หมู่ที่ 3
 • นางสาวกัญญา กุลกนก
  ส.อบต.หมู่ที่ 2
 • นายเอกลักษณ์ ยอดบุญ
  ส.อบต.หมู่ที่ 1
 • นายขจรศักดิ์ บุญรักษ์
  นักการ
 • นางสาวณปภา โอบุญสะดี
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายลิวัตดิ์ จีนช่วย
  อปพร.หมู่ที่ 7
 • นายวุฒิ ศรีทวีวัฒน์
  อปพร.หมู่ที่ 7
 • นายสุทธิพงศ์ วรรณโร
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายอุดม จันทร์อ่อน
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายสุริยัน ไชยสุรินทร์
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายจิระพงษ์ จันทร์สองแก้ว
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายดำรงพล สรรพโชค
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายเสถียร สุขสะปาน
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายเนือง ประกอบพุ่ม
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายสุชาติ จันทร์อ่อน
  อปพร.หมู่ที่ 6
 • นายฉลอง จันทร์คีรี
  อปพร.หมู่ที่ 5
 • นายวีรยุทธ แก้วสม
  อปพร.หมู่ที่ 5
 • นายชำนาญ แก่นเพ็ชร
  อปพร.หมู่ที่ 5
 • นายคาริยา บากา
  อปพร.หมู่ที่ 5
 • นายทันใจ ชัยศรีขวัญ
  อปพร.หมู่ที่ 4
 • นายอนันต์ เนื่องตีบ
  อปพร หมู่ที่ 4
 • นายซ้วน ประกอบแก้ว
  อปพร หมู่ที่ 4
 • นายเดโช เพ็งสวัสดิ์
  อปพร.หมู่ที่ 4
 • นายเขตขจร หน่อแก้ว
  อปพร.หมู่ที่ 4
 • นายพ่วง บุญสุข
  อปพร.หมู่ที่ 4
 • นายอัครนิธิ คงสมกุ้ง
  อปพร.หมู่ที่ 3
 • นายวิศาล ช่วยประสม
  อปพร.หมู่ที่ 3
 • นายเลิศ ไตรลักษณะ
  อปพร.หมู่ที่ 3
 • นายวินัย สีสมอ่อน
  อปพร.หมู่ที่ 3
 • นายตุรากร เพชรสุทสี
  อปพร.หมู่ที่ 2
 • นายเฉลิม ไชยชาย
  อปพร.หมู่ที่ 2
 • นายพิน คงสุวรรณ
  อปพร.หมู่ที่ 2
 • นายสมศักดิ์ จันทน์อินทร์
  อปพร.หมู่ที่ 2
 • นายเชิญ อินสองอินทร์
  อปพร.หมู่ที่ 1
 • นายราเชน บุญละเอียด
  อปพร.หมู่ที่ 1
 • นายขจร แก้วนุ้ย
  อปพร.หมู่ที่ 1
 • นายสุวรรณ นิลมาศ
  อปพร.หมู่ที่ 1
 • นายจตุรงค์ หมื่นท่องวารี
  อปพร.
 • นายอำนวย มากมิ่งจวน
  อปพร.
 • นายกีรติ พงศ์อักษร
  อปพร.
 • นายประสาน ไชยศิริ
  อปพร.
 • นายมานพ คงพูล
  อปพร.
 • นายธิรเดช ไหมจุ้ย
  เลขานุการ ศูนย์ อปพร.
 • นายวุฒิ ศรีทวีวัฒน์
  รองผอ.ศูนย์ อปพร.
 • นายอุดม ขวัญประสม
  รอง ผอ.ศูนย์ อปพร.
 • นายเกษม ติ้งจันทร์
  ผอ.ศูนย์ อปพร.
 • นายสเถียร สุขสะปาน
  ยาม
 • นางสาวอทินันท์ ทองชูช่วย
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • นางสาวสุมาลี ถิ่นแก้ว
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นายคาริยา บากา
  ส.อบต.หมู่ที่ 5
 • นางรัตนา หนูคง
  ครูผู้ดูแลเด็ก
 • -ว่าง-
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายกีรติ พงศ์อักษร
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • -ว่าง-
  ช่างโยธา
 • นางสาวสุกัญญา กาญจน์มณี
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 • -ว่าง-
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ ศรีจันทร์
  คนงานทั่วไป
 • -ว่าง-
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นายลิวัตดิ์ จีนช่วย
  ส. อบต.หมู่ที่ 7
 • -ว่าง-
  ผู้ช่วยช่างโยธา
 • น.ส. ณัฐกานต์ สมัครพงศ์
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางวีรพร นิลรัตน์
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นายจตุรงค์ หมื่นท่องวารี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
 • นายชัย แก้วประสม
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 • นายพนม ติ้งถิ่น
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
 • นายพล ขุนศรีรักษา
  กำนันตำบลเขาแดง
 • นายนำชัย หนูปลอด
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
 • นายวุฒิพงษ์ สุขศรี
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 • นายเชิญ อินสองอินทร์
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
 • นายพล ขุนศรีรักษา
  กำนันตำบลเขาแดง
 • นายอำนวย มากมิ่งจวน
  พนักงานขับรถ
 • -ว่าง-
  นักวิชาการพัสดุ
 • นางสุกัญญา ศรีจันทร์
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • -ว่าง-
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นางณัฐกฤตา ซีบะ
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • -ว่าง-
  บุคลากร
 • นายมานพ คงพูล
  รองปลัด อบต.
 • นายธิรเดช ไหมจุ้ย
  ปลัด อบต.
 • -ว่าง-
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายประสาน ไชยศิริ
  หัวหน้าส่วนโยธา
 • นางสาววิรพร พวงแก้ว
  ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางลัดดา ศรีทวีวัฒน์
  ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวบุบผา รัตนะ
  ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวอุษา แก้วโรจน์
  ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวอุษา แก้วโรจน์
  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • นางสาววริศรา สิงห์พรหม
  นักวิชาการศึกษา
 • นายณ ขจร หน่อแก้ว
  ประธานสภา
 • นายธิรเดช ไหมจุ้ย
  เลขนุการสภา
 • นายสมศักดิ์ จันทร์อินทร์
  ส. อบต. หมู่ที่ 2
 • นายขจร แก้วนุ้ย
  ส. อบต. หมู่ที่ 1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสงขลา
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร (ดู : 120)


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่