องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ประจำปี  2558  ระหว่างวันที่  27 พฤษภาคม -  11  มิถุนาย  2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู:302)